česky | english | deutsch | по-русски
 
 
k navigaci »
 

Informace o zpracování osobních údajů

NS & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 28143850, se sídlem Puklicova 1069/52, České Budějovice, PSČ 370 04 (dále také jen jako „Advokátní kancelář“), je správcem osobních údajů předaných jí za účelem poskytování právních služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány společníky, zaměstnanci a spolupracujícími advokáty Advokátní kanceláře. Pokud na předmětu právní služby působí i spolupracující advokáti, jsou tito společnými správci s tím, že každý takový správce je vůči subjektu osobních údajů odpovědný v plném rozsahu a subjekt údajů je oprávněn se obracet na kteréhokoliv z nich. Kontaktní údaje na osoby působící v Advokátní kanceláři jsou uvedeny na webových stránkách Advokátní kanceláře, v sekci Působící osoby. Bezpečí osobních údajů klientů je pro Advokátní kancelář prioritou.

1. Účel zpracovávání osobních údajů

1.1 Sjednání smlouvy o poskytování právních služeb a její plnění

Smlouva o poskytování právních služeb (dále také jen jako „Smlouva“) může být sjednána písemně nebo ústně. Abychom mohli plnit požadavky našich klientů, potřebujeme znát osobní údaje týkající se konkrétního klienta za účelem uzavření Smlouvy a dále za účelem poskytování právního poradenství či právního zastupování ve věci, se kterou se na nás klient obrátil. Bez poskytnutí osobních údajů klienta v rozsahu jména, příjmení, data narození, adresy, v případě podnikající fyzické osoby IČ a sídla, jakož i vymezení předmětu právní služby, bychom nemohli pro klienta připravit Smlouvu a tuto s ním následně uzavřít. Totéž platí pro přípravu plné moci v případě přijetí právního zastoupení. Bez detailní znalosti veškerých relevantních okolností daného případu bychom pak nemohli Smlouvu plnit, tedy poskytovat právní služby, i z tohoto důvodu tak zpracováváme četné osobní údaje týkající se osoby klienta. V závislosti na povaze konkrétního předmětu právní služby (tedy je-li to nezbytné) mohou být mezi těmito údaji zpracovávány i zvláštní kategorie osobních údajů, tedy tzv. citlivé údaje. Zpracováváme také kontaktní údaje klienta v rozsahu e-mailu, telefonního čísla, kontaktní adresy či jiných kontaktních údajů dle volby klienta, a to zejména za účelem vzájemné komunikace s klientem, zasílání připravených právních podkladů, obeznámení s dalším vývojem ve věci, nebo za účelem vyžádání si potřebných informací, podkladů, apod. Právním základem tohoto zpracování je uzavírání Smlouvy a její následné plnění.

Při poskytování právních služeb může docházet, v závislosti na povaze konkrétního předmětu právní služby, rovněž ke zpracování osobních údajů dalších fyzických osob (např. zástupců právnických osob, smluvních stran, protistran ve sporu, rodinných příslušníků apod.). Tyto osobní údaje uchováváme a zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na realizaci naší činnosti spočívající ve výkonu advokacie a za účelem plnění Smlouvy.

Osobní údaje našich klientů i výše uvedených dalších osob mohou být opět dle povahy konkrétního předmětu právní služby uváděny při komunikaci Advokátní kanceláře s orgány veřejné moci (např. v podáních připravovaných Advokátní kanceláří apod. v rámci poskytování právních služeb) nebo dalším osobám dle potřeb či pokynů klienta (např. překladatelské agentuře, soudnímu znalci apod.).

1.2 Plnění právních povinností souvisejících s výkonem advokacie

Osobní údaje dále zpracováváme v rozsahu, ve kterém nám to ukládají příslušné právní předpisy (např. zákony upravující výkon advokacie, zákony upravující vedení účetnictví a daně apod.). Právním základem těchto zpracování je plnění zákonných povinností, které se na Advokátní kancelář vztahují.

2. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro dosažení příslušného účelu zpracování. Osobní údaje tak uchováváme nejméně po dobu trvání smluvního vztahu dle Smlouvy, prodlouženou o promlčecí dobu, ve které by mohlo dojít k zahájení soudního sporu v souvislosti s předmětem právní služby a v případě zahájení takového soudního sporu po dobu jeho trvání, včetně řízení o řádných i mimořádných opravných prostředcích. Doba uchování může být ovlivněna také právními předpisy a z nich plynoucími povinnostmi Advokátní kanceláře.

3. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží veškerá práva dle platných právních předpisů (s účinností od 25. 05. 2018 se jedná zejména o obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, tedy tzv. „nařízení GDPR“). Dle nařízení GDPR máte zejména následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům (blíže srov. bod 3.1);
  • právo na opravu a doplnění (blíže srov. bod 3.2);
  • právo na výmaz (blíže srov. bod 3.3);
  • právo na omezení zpracování (blíže srov. bod 3.4);
  • právo vznést námitku (blíže srov. bod 3.5);
  • právo na přenositelnost (blíže srov. bod 3.6);
  • právo podat stížnost (blíže srov. bod 3.7).
3.1 Právo na přístup

Na dotaz Vám sdělíme, zda a v jakém rozsahu a jakým způsobem zpracováváme osobní údaje týkající se Vaší osoby. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost za účelem ověření Vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Dále upozorňujeme, že výkon uvedeného práva může být omezen povinností Advokátní kanceláře zachovávat advokátní mlčenlivost.

3.2 Právo na opravu a doplnění

Můžete nás požádat o opravu nepřesných údajů, které se týkají Vaší osoby. Dále máte právo předat nám doplňující či aktualizované osobní údaje, pokud jsou potřebné.

3.3 Právo na výmaz

Můžete se na nás obrátit s požadavkem na vymazání osobních údajů. Vaše osobní údaje však nemusíme vymazat např. tehdy, pokud bychom je potřebovali pro určení nebo vymáhání našich právních nároků, nebo pokud by nám zpracování takových osobních údajů ukládaly právní předpisy.

3.4 Právo na omezení zpracování

Na Vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů, pokud:

  • máte za to, že námi zpracovávané údaje týkající se Vaší osoby jsou nepřesné; takové zpracování pak omezíme do doby, než ověříme přesnost těchto osobních údajů;
  • my již nebudeme osobní údaj potřebovat pro naše účely, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jste z osobních důvodů (tj. z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace) vznesli námitku proti zpracování, které bychom opírali o náš oprávněný zájem; takové zpracování osobních údajů jsme pak povinni omezit do doby, než bude ověřeno, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi osobními důvody (tj. z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace).
3.5 Právo vznést námitku

Pokud by se v konkrétním případě jednalo o zpracování osobních údajů, které by bylo nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu (tedy nikoliv o zpracování na základě souhlasu, pro plnění Smlouvy, apod.) můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést proti takovému zpracování námitku.

3.6 Právo na přenositelnost

Osobní údaje nezpracováváme automatizovaně, proto v souladu s platnými právními předpisy není možné právo na přenositelnost realizovat.

3.7 Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

4. Prohlášení ohledně „cookies“

Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá ve Vašem počítači. Na webových stránkách Advokátní kanceláře nepoužíváme cookies třetích stran ani marketingové cookies.

5. Aktualizace

Toto informační sdělení o zpracování osobních údajů může být kdykoliv aktualizováno v důsledku změn postupů Advokátní kanceláře pro zpracování a ochranu osobních údajů a/nebo v důsledku změn platné právní úpravy. Advokátní kancelář zveřejní v takovém případě na webových stránkách Advokátní kanceláře aktualizovanou verzi.

6. Dotazy

Pokud máte jakékoliv žádosti či dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit, a to písemně na adrese: NS & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Puklicova 1069/52, České Budějovice 370 04, nebo e-mailem na: info (zavináč) nspartners.cz.